Psychoterapia
Psychoterapia


Prečo k psychoterapeutovi?

Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a podporu v rôznych životných situáciách alebo majú chuť pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, ponúkame poradenstvo a psychoterapiu.

Ak práve riešite ťažkú životnú situáciu a ...

 • ste často smutní, až depresívni,
 • sprevádza vás úzkosť, pocity prázdna, osamelosť,
 • pocity straty zmyslu, životnej orientácie,
 • psychosomatické ťažkosti (telesné symptómy, ktoré nemajú pôvod v tele),
 • poruchy príjmu potravy
 • obávate sa, čo bude ďalej (stratili ste blízkeho človeka, prišli ste o prácu),
 • životné straty, ťažkosti s vyrovnaním sa s rozchodom, rozvodom,
 • nízka sebadôvera, pocit menejcennosti,
 • sexuologická problematika
 • hľadáte cestu ku svojim deťom (odcudzujú sa vám, partia vie o nich viac než vy),
 • hľadáte pomoc pre vaše deti (stále sedia za počítačom, zhoršil sa im prospech, vy počúvate neustále sťažnosti od učiteľov).

Možno …

 • máš pocit, že si „mimo“ so svojimi názormi,
 • ti vadia hádky rodičov,
 • sa vaši rozvádzajú a ty nevieš, čo s tým,
 • iní majú s tebou problém, ty s nimi niekedy tiež,
 • sa nevieš rozhodnúť, kam po strednej škole

Čo  nám (mne) poskytne psychoterapia?

V psychoterapii ide pôsobenie psychologickými prostriedkami, ako sú rozhovor, neverbálne správanie, emócie, vytváranie vzťahu medzi terapeutom a klientom...V jej priebehu dochádza k zmenám v prežívaní i v správaní klienta. Jednoducho, každý z nás, kto ju zažil na sebe, alebo ako sa hovorí „ňou prešiel“  sa potupne sám lepšie spoznal, vie sa lepšie orientovať  v sebe, pracuje na svojom mentálnom raste, a konečným efektom býva často lepšie sebaovládanie, sebaistota a tým následne aj sebarealizácia.

Napr. zamestnávateľ svojim  zamestnancom dohodne a preplatí nácvik komunikácie , asertívneho správania čím aj zamestnanec-klient získa praktické návyky a aj zamestnávateľ bude mať efektívnejšie pracujúcich zamestnancov.

A čo to vlastne tá „psychoterapia je“?

Psychoterapia je liečebná metóda, liečebný postup, využívaný v psychiatrii, ktorého základom je dialóg lekár(psychoterapeut) a pacient-klient. Základom je otvorený vzťah, úprimnosť  zo strany klienta hovoriť o svojom probléme otvorene a pravdivo, chcieť ho riešiť a zo strany lekára empatický postoj, trpezlivosť načúvať, nekritizovať, nepoúčať, nedávať „dobre mienené rady“ ale snažiť sa svojmu klientovi nastaviť akési pomyselné zrkadlo, dať spätnú väzbu ,aby mohol porozumieť sebe, svojmu prežívaniu či reakciám správania.

Ako prebieha prvé stretnutie?

Súčasťou prvého stretnutia, je vzájomné spoznanie sa, objasnenie, čo môžeme navzájom od seba očakávať, kde si začíname vytvárať psychoterapeutický vzťah s novým klientom. Je dôležité vytvorenie bezpečnej atmosféry, aby klient prichádzajúci za nami nám chcel popísať svoje problémy, očakávania, pocity, skúsenosti alebo obavy súvisiace so psychoterapiou. Terapeutická hodina trvá 60 až 90 minút.

Na prvom stretnutí hovoríme o spôsobe práce, a to:

 • o spôsobe práce a o východiskách, z ktorých ako terapeutky vychádzame a prinášame ich na stretnutia,
 • klient porozpráva o svojich dôvodoch, prečo vyhľadal psychoterapiu,
 • o pozitívach a negatívach psychoterapeutickej práce,
 • odpovedáme na otázky, ktoré klient prináša,
 • vytvárame tzv: "dohodu o spolupráci", medzi ktoré patrí:
  • dohoda o frekvencii stretávania (najčastejšie raz do týždňa),
  • „úvodné“ stretnutia, kedy si ako klient a terapeutka overia či dokážu spolu pracovať,
  • ďalej kontrakt tvoria základné pravidlá psychoterapeutického vzťahu – je to vzťah založený na dôvere: terapeutka je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o identite a intímnych detailoch klientovho života,
  • tiež je potrebné si dohodnúť spôsob vzájomnej komunikácie (telefonicky, mailom),
  • spôsob platby za psychoterapiu,
  • podmienky rušenia terapeutického stretnutia (dohodnuté stretnutie je potrebné zrušiť minimálne 12 hodín vopred, inak sa považuje za zrealizované, ktoré následne klient uhrádza),
  • spôsob ukončovania terapie – sú potrebné stretnutia na ukončenie terapie (počet stretnutí si dohodne terapeutka s klientom)

Termín prvého stretnutia je potrebné dohodnúť si telefonicky.

Nepotrebujete žiadne odporúčanie od lekára.

Ako prebieha psychoterapia?

Frekvenciu stretávania si určujeme po vzájomnej dohode, zvyčajne to je raz týždenne.

Ukončenie terapie nastáva po vzájomnej dohode a je dobré tomu venovať aspoň jedno stretnutie

 

Voľba konkrétneho psychoterapeutického prístupu je veľmi individuálna a závisí jednak od samotného klienta( jeho vek, osobnosť, hĺbka problému, typ problému...).

Na našej psychiatrickej ambulancii používame rôzne techniky, ako je : slovo, komunikácia, muzikoterapia, arteterapia, psychodráma.

Počas psychoterapie dochádza k zmenám u klienta a to rovnako v pohľade na problém, jeho analýze, postojoch, zmena v prežívaní a následne i v správaní. Jednoducho povedané, že postupne sa menia myšlienkové stereotypy (napríklad depresívne myslenie),klient sa snaží za pomoci psychoterapeuta porozumieť príčinám, spúšťacím signálom u seba, aby nadobudol možnosť ich pozitívne ovplyvňovať.

Základné psychoterapeutické metódy: nami poskytované: podporná psychoterapia, kognitívno –behaviorálna terapia, psychoanalytická a dynamická psychoterapia, rodinná terapia a to s využívaním techník , ktoré sme už vyššie spomínali.

Podporná terapia: je často v praxi využívaná, v snahe  pomôcť pacientovi, porozumieť, podporiť , ale bez práce na zmene jeho osobnosti. Pomáha hlavne pri zvládaní aktuálnych životných situácií a problémov pacienta. Cieľom je zlepšiť adaptáciu klienta a vieru vo vlastné sily.

Kognitívno - behaviorálna terapia  (KB) pôsobí konkrétnejšie na zmenu myslenia a to patologické vzorce chovania klienta, ovplyvnením kognitívnych funkcií. To znamená naučiť klienta nájsť pre neho najvhodnejší spôsob ako konštruktívne uvažovať ,a tým ovplyvniť aj jeho patologické správanie.

Rodinná terapia a vzťahová: tu platí , že iniciatíva je nutná zo strany rodinných príslušníkov, či sa jedná o rodičov klienta, alebo o partnerov, ktorý si riešia svoj životný konflikt.

Psychoanalytická a dynamická psychoterapia: ktorá odhaľuje hlbšie príčiny porúch, a tým mysliac aj nevedomé súvislosti. Napríklad: keď si nedokážeme vysvetliť prečo som zareagoval presne tak, ako viem že reagovať nechcem alebo by som nemal.

A koľko ma to bude stáť?

1 sedenie individuálnej psychoterapie / 60 minút/  ......................60€

1 sedenie skupinovej psychoterapie    /70 až 90 minút/.........................45€

ZDQyMGZ